دانلود آلبوم آهنگ مستند قلمروی میمون ها Monkey Kingdom

دانلود آلبوم آهنگ مستند قلمروی میمون ها Monkey Kingdom

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ مستند قلمروی میمون ها Monkey Kingdom

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Harry Gregson-Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Disneynature: Monkey Kingdom Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:50:030
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی GRID 2

دانلود آلبوم آهنگ بازی GRID 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی GRID 2

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Ian Livingstone

» فرمت / کیفیت:  MP3 V0 VBR

» نام آلبوم: GRID 2 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:460
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD2

» سال انتشار:  2006

» کاری از  Gustavo Santaolalla

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Babel Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:43+01:07:070
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

» سال انتشار:  1995

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Nine Months Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:470
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD1

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD1

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Babel CD1

» سال انتشار:  2006

» کاری از  Gustavo Santaolalla

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Babel Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:43+01:07:070
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آگوست : اوسیج کانتی August: Osage County

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آگوست : اوسیج کانتی August: Osage County

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آگوست : اوسیج کانتی August: Osage County

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Gustavo Santaolalla

» فرمت / کیفیت:  MP3 320 kbps

» نام آلبوم: August Osage County Original Score

» مدت زمان کل آلبوم:  24:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Il Mercenario / The Mercenary Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:200
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم سه دوست Three Amigos

دانلود آلبوم آهنگ فیلم سه دوست Three Amigos

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم سه دوست Three Amigos

» سال انتشار:  1986

» کاری از  Elmer Bernstein & Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Three Amigos! Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:190
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فرار بزرگ The Great Escape CD2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فرار بزرگ The Great Escape CD2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم فرار بزرگ The Great Escape CD2

» سال انتشار:  1963

» کاری از  Elmer Bernstein

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Great Escape Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  39:24 + 50:560
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم 21 گرم 21 Grams

دانلود آلبوم آهنگ فیلم 21 گرم 21 Grams

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم 21 گرم 21 Grams

» سال انتشار:  2003

» کاری از  Gustavo Santaolalla

» فرمت / کیفیت:  mp3 128

» نام آلبوم: 21 Grams Soundtrack0